Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 1.6.2020 alkaen. 

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Ranuan Kenkä ja Laukku Oy:n, y-tunnus 2975660-2, Keskustie 1, 97700 Ranua (”Palveluntarjoaja”) tuottamien palvelujen (”Palvelu”) käyttöön. Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja/ tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi Palvelun avaava tai siihen rekisteröityvä yksityinen henkilö, yritys ja/tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Asiakkaana pidetään yksityishenkilön osalta sitä yksityishenkilöä, joka on nimetty tilin omistajaksi. Yritys- tai yhteisöasiakkaan osalta tilin omistajaksi nimetty henkilö toimii kyseisen Asiakkaan laskutusyhteyshenkilönä.

Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Hyväksymällä käyttöehdot yksityinen henkilö vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuoden ikäinen. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin.

Mikäli Palveluntarjoajan hyväksymä Palvelun jälleenmyyjä avaa Palvelun asiakkaansa lukuun, sitovat nämä Käyttöehdot suoraan kyseistä jälleenmyyjän asiakasta ja häntä pidetään Asiakkaana.

2. Rekisteröityminen Palveluun

Tuotteita tilatessaan, asiakas voi rekisteröityä palveluun. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Palveluntarjoaja avaa Asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen verkkokaupan (”Verkkokauppa”) ja pääsyn Palveluun. 

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. 

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas liittyy Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään Palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen.

3. Käyttäjätunnukset

Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi Käyttäjä. Usean henkilön kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. 

Asiakas vastaa Käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palveluiden käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

4. Hinnat

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Palvelun hinta määräytyy Asiakkaan valitseman tuotteen mukaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 

5. Sopimus

Tilatessasi verkkokaupastamme sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihimme. Ymmärrät, että hyväksymäsi ja vahvistamamme tilauksesi on, paitsi siltä osin mitä myöhemmin mainitaan peruttamisoikeudesta, sitova ja synnyttää näiden toimitusehtojen kanssa sopimuksen välillemme.

6. Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai Verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

7. Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Osapuolten väliset suhteet, velvollisuudet ja oikeudet on määritelty rekisteriselosteessa , joka on olennainen ja erottamaton osa näitä Käyttöehtoja. 

8. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai Käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle ja muille tahoille kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle, Käyttäjälle tai näiden omaisuudelle (mukaan lukien mm. Asiakkaan ja Käyttäjän tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

9. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja informoi Käyttöehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot pätevät voimaantulopäivämäärän jälkeiseen Palvelun käyttöön. Mikäli Asiakas tai Käyttäjät jatkavat Palvelun käyttöä, heidän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. 

10. Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

11. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.